ระบบประเมินผลตัวชี้วัดฯ คปสอ.ป่าบอน จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2566

สรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของหน่วยบริการสุขภาพ คปสอ.ป่าบอน จังหวัดพัทลุง ## ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2566 ##