ระบบประเมินผลตัวชี้วัดฯ คปสอ.ป่าบอน จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2566

สรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของหน่วยบริการสุขภาพ คปสอ.ป่าบอน จังหวัดพัทลุง ## (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566) ##