ระบบประเมินผลตัวชี้วัดฯ คปสอ.ป่าบอน จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2566

สรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของหน่วยบริการสุขภาพ คปสอ.ป่าบอน จังหวัดพัทลุง ## ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ##