รายงานครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างงบค่าเสื่อมฯ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง