สรุปผลคะแนนการประเมินในการดำเนินงาน ITA สสอ.ป่าบอน (พ.ศ. 2561 - 2566)